Rijksuniversiteit Groningen Journal Hosting


Ancient Narrative

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift

Digitaal Archief 1974 - 2004 (jaargangen 1-31)

Jaargangen 1 (1974/75) t/m 8 (1981/82) verschenen onder de titel Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (AST), van jaargang 9 (1982/83) t/m 14 (1987/88) verscheen het tijdschrift onder de titel Sociologisch Tijdschrift (ST) en van jaargang 15 (1988/89) tot 2005 is de naam weer Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.
Uitgever van jrg.4 nr.2 tot en met jrg.27 nr.4 was Wolters-Noordhoff b.v. te Groningen. Vanaf jrg.28 nr.1 is de uitgever weer de Stichting Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Met ingang van januari 2005 gaan het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en de Sociologische Gids gezamenlijk verder onder de titel Sociologie.

Voor 2005 - nu: Amsterdam University Press

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Groninger Opmerkingen en Mededelingen

Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag. Een uitgave van de Stichting "Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds".

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Groniek

Historisch tijdschrift Groniek is een uitgave van Stichting Groniek 
De redactie wordt gevormd door studenten Geschiedenis van de RUG

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Historia Agriculturae

Historia Agriculturae is de reeks die het NAHI sinds 1953 publiceert.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

International Journal of Personality Psychology

The IJPP is an online, open-access, peer reviewed journal for research in the areas of personality, individuality, intelligence, and individual differences in a broad sense,  including studies with a cultural or cross-cultural content.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Jaarboek voor liturgie-onderzoek

In 1984 werden de onregelmatig verschijnende Mededelingen van het Instituut voor Liturgiewetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen voortgezet in de vorm van een jaarboek dat samen met het Liturgisch Instituut (later Instituut voor Rituele en Liturgische Studies) van de Universiteit van Tilburg werd uitgegeven. Sinds 2014 is dat instituut gevestigd aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. In de loop der jaren heeft het jaarboek zich gevestigd als hét publicatieorgaan voor Nederlandse onderzoekers uit de volle breedte van de liturgiewetenschap en de ritual studies.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Journal of Deafblind Studies on Communication

This journal foregrounds knowledge that is developing in a new academic study-line that focuses on communication and deafblindness from various theoretical perspectives. The study-line is connected to the International Master in Pedagogical Sciences on Communication and Deafblindness at the University of  Groningen in the Netherlands.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Mens en Maatschappij

Digitaal Archief 1925-2000 (jaargangen 1-75)

Mensch en Maatschappij bestaat sinds 1925, vanaf 1947 onder de titel Mens en Maatschappij, later geschreven als Mens & Maatschappij. De ondertitel varieert van: tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijkheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie, tot: tijdschrift voor sociale wetenschappen. 

Voor 2001 - nu: Amsterdam University Press
 

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Pictogram

Pictogram is het informatiebulletin dat u op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie aan de RUG. Pictogram is gratis en verschijnt vier keer per jaar.
Pictogram is een gezamenlijke uitgave van de Universiteitsbibliotheek (UB) en het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Sociologische Gids

Digitaal Archief 1953-2001  (jaargangen 1-48)

De Sociologische Gids biedt een wetenschappelijk venster op ontwikkelingen binnen het vakgebied en op de samenleving als geheel en wil een weerslag zijn van de theoretische en methodische pluriformiteit die kenmerkend is voor de sociologie.  Belendende vakgebieden zoals sociale psychologie, communicatiewetenschappen en antropologie zijn ook vertegenwoordigd in dit tijdschrift.
Met ingang van januari 2005 gaan de Sociologische Gids en het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift gezamenlijk verder onder de titel Sociologie.

Voor 2002 – nu: Amsterdam University Press

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Stem-, Spraak- en Taalpathologie

Het tijdschrift Stem-, Spraak-, Taalpathologie (SSTP) is een wetenschappelijk tijdschrift over stem-, spraak- en taalstoornissen. Het richt zich op onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland en België.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Timing & Time Perception: Reviews

Timing & Time Perception Reviews is the premier outlet for integrative and multidisciplinary reviews on timing and time perception, broadly defined.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Tijdschrift voor Skandinavistiek

Het Tijdschrift voor Skandinavistiek is een forum voor onderzoek dat voortkomt uit initiatieven van Scandinavisten uit het Nederlandstalige gebieden en voor Scandinavistisch onderzoek dat elders wordt geëntameerd of verricht. Het kan hierbij gaan om letterkundig, taalkundig, cultuurkundig en historisch onderzoek.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Tijdschrift voor Genderstudies

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Het tijdschrift publiceert artikelen over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan debatten over gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift is een interdisciplinair medium op het kruispunt van maatschappij-, cultuur-, geestes-, gezondheids- en natuurwetenschappen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen in het Nederlands en Engels.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel is een samenwerkingsproject van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het project wordt gefinancierd door het VSBfonds, de Rijksuniversiteit Groningen en de deelnemende scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Bekijk tijdschrift | Huidig nummer | Registreren